step +
توانمندسازی مدیران و مدرسان آموزشی

هر آنچه مدیران آموزشگاه و مدرسان جهت ارتقاء سطح علمی خود نیاز دارند در قالب آموزش های صوتی و فیلمی در این اپلیکیشن موجود می باشد.


شماره تماس ۰۹۱۲۱۴۵۸۷۳۵